Pediatri Yoğun Bakımlarda Deliryum Yönetiminde Hemşirenin Önemi


Ercan İ. , Kızıler E.

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019, ss.376

  • Basıldığı Şehir: Ankara
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.376

Özet

Pediatri yoğun bakımlarda deliryum yönetiminde hemşirenin önemi

Giriş ve Amaç: Deliryum, bilinç durumunda dalgalanmaya neden olan akut başlangıçlı mental bir durumdur. Yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çocuk hastalarda, ortamın gürültülü olması, parlak ışıklar, tıbbi cihazların varlığı, sağlık ekibinin tekrarlayan müdahaleleri, mekanik ventilasyon ihtiyacı gibi nedenlerle görülme sıklığı %80’e kadar çıkmaktadır. Hemşireler bakım gereği hastayı 24 saat izlemeleri ve hastalarla en fazla iletişimde olan sağlık mensubu olmaları nedeniyle hastada oluşacak küçük bir değişikliği fark etme, pediatrik deliryumu erken dönemde saptama ve müdahale edilmesinin sağlanmasında kritik rol oynamaktadır. Bu çalışmada hemşirelerin pediatri yoğun bakımlarda deliryum yönetimindeki öneminin vurgulanması hedeflenmiştir.

Yöntem: Çalışmaya Ulakbim, PubMed, Google Akademik, Wiley Online Library veri tabanlarında Ocak 2010-Eylül 2019 tarihleri arasında yayınlanan ilgili literatürün taranması yoluyla elde edilen veriler dahil edilmiştir.

Bulgular: Deliryum yüksek mortalite oranlarıyla ilişkili önemli bir sağlık sorunu olmasına rağmen yeterince bilgi sahibi olmama, depresyon gibi diğer hastalıklarla karıştırma gibi nedenlerle tanılanması gecikmekte ve gerekli müdahaleler atlanabilmektedir. Zamanında uygun müdahaleler yapılamadığı için tablo daha da ilerlemekte, çocukların oryantasyonu, düşünce süreçleri, uyku düzenleri bozulmakta, hastanede kalış süresi uzamakta ve hatta hasta kaybedilebilmektedir. Deliryumun ölüme kadar gidebilen olumsuz sonuçlarının en aza indirgenmesi için hastaları uzun süre gözlemleyen ve bakım veren hemşirelerin pediatrik deliryum tablosunun özellikleri ve deliryum gelişimine neden olan faktörler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaları gerekmektedir. Ancak, pediatrik deliryum konusunda eğitim ile ilgili eksiklikler ve standart ve kolay anlaşılır bir değerlendirme aracının kullanılmaması gibi nedenlerle deliryumu erken dönemde saptamak zorlaşmaktadır. Kudchadkar ve ark (2014)’nın pediatri yoğun bakım uygulamalarını içeren uluslararası bir anket çalışmasında, yoğun bakım sağlık personellerinin %71’i rutin deliryum değerlendirmesi yapmadıklarını bildirirken sadece %2’si deliryum değerlendirmesinin her çocuk için günde en az bir şiftte yapıldığını bildirmiştir ve dünya genelinde deliryum taramasının yetersizliğini vurgulamışlardır. Bu nedenle, deliryumun önlenmesi, erken fark edilmesi ve gerekli müdahalelerin yapılması için pediatri yoğun bakım hemşirelerine büyük görevler düşmektedir.

Sonuç: Pediatri yoğun bakımlarda deliryumun ve komplikasyonlarının önlenmesi ve erken tanılanması; hemşirelere konu ile ilgili eğitimler planlayarak ve randomize kontrollü çalışmaları artırarak mümkün olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Pediatri yoğun bakım, deliryum, hemşire[1]Araştırma Görevlisi, Acıbadem Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul.

2Dr. Öğretim Üyesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, Ankara.