RADIOLOGICAL AND CLINICAL FINDINGS OF MUSCULOSKELETAL SYSTEM COMPLICATIONS AFTER HEMATOPOETIC BONE MARROW TRANSPLANTATION IN PEDIATRIC PATIENTS


Akbaş T.

39. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ - 2018, Antalya, Turkey, 6 - 11 November 2018, pp.87-88

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.87-88

Abstract

Amaç: Bu çalışmanın amacı pediatrik hastalarda hematopoetik

kök hücre transplantasyonu (HKHT) sonrası görülen kas iskelet sistemi

komplikasyonlarının nedenleri, sıklığı, görülme zamanı, radyolojik

ve klinik bulgularını tartışmaktır.

Yöntem: 2013-2018 yılları arasında pediatrik hematoloji ve onkoloji

kliniğinde HKHT yapılan (41 akraba dışı, 10 akraba içi, 16

haploidentik, üç kordon kanı olmak üzere 209 allojenik ve 10 otolog)

219 çocuk hastadan (135 erkek, 84 kız) transplant sonrası artralji,

miyalji ve yürüme güçlüğü şikayetleri nedeniyle başvuran hastaların

radyolojik bulguları ile klinik değerlendirmesinde kullanılan fonksiyonel

ambulasyon sınıflaması (FAS) retrospektif olarak değerlendirildi.

Bulgu: Kas iskelet sisteminde radyolojik bulguları mevcut olan 20

hastanın MR ve radyografi tetkiklerinde sıklık sırasına göre; 13 hastada

(%68,42) osteonekroz, sekiz hastada (%42,11) stres fraktürü, dört

hastada (%21,05) miyozit, dört hastada (%21,05) fasiit, dört hastada

(%21,05) artrit ile uyumlu bulgular mevcuttu. Transplantasyon sonrası

görülen kas iskelet komplikasyonları geç post engraftman döneminde

(>100 gün) görüldü. FAS skoruna göre; bir hasta kategori 0 (non fonksiyonel

ambulasyon), bir hasta kategori I (ambulatuar, fiziksel yardıma

bağımlı [düzey II]), dört hasta kategori II (ambulatuar, fiziksel yardıma

bağımlı [düzey I]), iki hasta kategori III (ambulatuar, süpervizyona bağımlı),

dokuz hasta kategori IV (ambulatuar, bağımsız, sadece düz zeminlerde),

iki hasta kategori V (ambulatuar, bağımsız) olarak değerlendirildi.

FAS sınıflaması ile osteonekroz varlığı dağılımları ve stres fraktürü

varlığı dağılımları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmemiştir

(p>0.05). FAS sınıflaması ile miyozit, fasiit ve artrit varlığı dağılımları

arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gözlenmiştir (p<0.05).

Sonuç: Pediatrik hastalarda HKHT sonrası görülen kas iskelet

sistemi komplikasyonlarının nedenlerini, transplantasyon sonrası görülme

zamanını bilmek, radyoloji bulgularına aşina olmak ve FAS

kategorilerine göre miyozit, artrit ve fasiit varlığında daha bağımlı

(kategori 0, I, II ve III) yaşam sürdürülebildiğini fark etmek hastalara

erken tanı koyma ve etkin tedavi açısından önemlidir.

Anahtar kelimeler: Pediatrik, Kemik iliği, Komplikasyon, Manyetik Rezonans