Role of Ghrelin on Anti-Inflammatory Activities of Vagus Alert in Endotoxemia Induced Sepsis


Kılınç E., Kolgazi Gürcanlı M., Tümentemur G., Çilingir S.

28-29. ULUSAL BİYOFİZİK KONGRESİ 2017, İstanbul, Turkey, 6 - 09 September 2017, vol.9, pp.1-137

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 9
  • City: İstanbul
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-137

Abstract

Giriş ve Amaç: Kolinerjik anti-inflamatuvar yolak, vagus aracılığıyla pro-inflamatuvar sitokin salınımını inhibe eden nöral bir mekanizmadır ve bu yolağın anti-inflamatuvar etkileri olan ghrelin ile ilişkisi henüz araştırılmamıştır. Çalışmada LPS ile indüklenmiş sepsiste vagal uyarının etkileri ve ghrelinin bu yolakla ilişkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Yöntemler: Erkek/dişi eşit sayıda Sprague Dawley sıçanlara (250-300 gr) (n=8/grup) 3 gün süreyle fizyolojik tuzlu su (SF) ya da ghrelin antagonisti (D-Lys3 GHRP-6; 6 mg/kg ip) verildi. Dördüncü günde ise 20 dk boyunca bilateral servikal vagal stimülasyonunu takiben LPS (E. coli 0111:B4; 10 mg/kg ip) verilerek sepsis oluşturuldu. LPS uygulamasından 6 saat sonra tüm gruplar dekapite edilerek kan, ince bağırsak, kolon ve böbrek örnekleri toplandı. Serumda TNF-α, IL-1β ve IL-6 düzeyi; dokularda malondialdehit (MDA), glutatyon (GSH) düzeyi, myeloperoksidaz (MPO) aktivitesi ölçüldü ve histolojik olarak doku hasarı skorlandı. ANOVA ve Student T-test ile istatistiksel analiz yapıldı. p<0.05 düzeyi anlamlı kabul edildi. Bulgular: Sepsis ile serumda artmış TNF-α, IL-1β ve IL-6 düzeyleri vagal stimülasyonla anlamlı bir şekilde düştü. Fakat ghrelin antagonisti bu etkiyi azaltsa da anlamlı bir fark oluşmadı. Her üç dokuda da endotoksemi grubunda kontrole göre MPO, MDA düzeyleri anlamlı bir şekilde daha yüksekken, GSH düzeyleri belirgin şekilde daha düşüktü. Vagal stimülasyon ile her üç dokuda da MPO ve MDA düzeyleri istatistiksel olarak anlamlı şekilde azalırken, GSH’ın arttığı gözlendi. MPO ve GSH düzeylerinde vagal stimulasyonla beraber görülen iyileşme her üç dokuda da ghrelin antagonisti ile ortadan kalktı. Histolojik olarak ise böbrek ve kolon dokusunda endotoksemi ile artmış skorlar vagal stimülasyon ile azalmış, bu azalma ghrelin antagonisti ile ortadan kalkmıştır. Sonuç: Sonuç olarak, ghrelin’in, kolinerjik yolak ile ilişkili antiinflamatuar etkileri olabilir ve bu da anti-inflamatuar peptidlerin kolinerjik yol ile ilişkili olduğuna dair yeni araştırmalara zemin hazırlayacaktır. Teşekkür: Bu çalışma TÜBİTAK 214S185 No’lu Proje ile desteklenmiştir. Anahtar Kelimeler: Sepsis, Vagal uyarı, Ghrelin, İnflamasyon